Kallelse till årsmöte under SM i Motala

  • 12 aug 2023

Svenska RS Förbundet kallar härmed till årsmöte 2023.

Plats och Tid: Under SM i Motala 25-27 augusti i klubbhuse. Med tanke på att inbjudan går ut idag den 13 augusti 2023 så ska årsmötet formellt hållas söndagen den 27 augusti efter prisutdelning men vi föreslår att vi kör årsmötet direkt efter seglingarna avslutas på lördagen då alla säkert vill komma i väg på söndagen. Vi kommer också tillhandahålla en MS Teams länk för de medlemmar som vill delta remote.


Dagordning:

a)    årsmötets öppnande 
b)    upprop och upprättande av röstlängd 
c)    val av ordförande samt sekreterare för mötet 
d)    val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll 
e)    val av två rösträknare 
f)    fråga angående mötets behöriga utlysande 
g)    styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport 
h)    revisionsberättelse 
i)    fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
k)    val av ordförande samt ledamöter och suppleanter enligt §19 
l)    val av en revisor 
m)    val av en ledamot i valnämnd 
n)    behandling av motioner 
o)    övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut 
p)    fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår 
r)    övriga frågor 

Vi söker ungdomsrepresentanter (1-2 st) för varje klass (RS Feva, RS Tera, RS Aero) och hoppas att ni vill delta på årsmötet och styrelsemöten framöver.
 

Årshandlingar publiceras på hemsidan.


Varmt Välkomna!